regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem:  https://shop.uptodate.pl

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP 9661946463, REGON 200139520, pod adresem: Słonimska 24/46 15-028 Białystok, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:

adres email:  manager@shop.uptodate.pl

adres do zwrotów:  Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne w Białymstoku z siedzibą przy ul. Słonimskiej 24/46, 15-028 Białystok

§ 1 Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

5. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

6. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem  https://shop.uptodate.pl  za pośrednictwem którego klient może złożyć Zamówienie.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. Czas Realizacji Zamówienia - czas, w którym zamówienie jest kompletowane, wydane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres oraz dostarczone.

10. Dni Robocze - to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

11. Koszyk - usługa świadczona drogą elektroniczną. Jest to formularz, który stanowi integralną część systemu zakupowego. W koszyku klient zatwierdza przedmiot i warunki Zamówienia np. rodzaj i ilość Towaru. Koszyk ma charakter informacyjny.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania Zamówienia oraz dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są używane oraz przerabiane z używanych materiałów, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explore, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na Stronie Internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały czas funkcjonowania sklepu.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowania wpłaty przez Sprzedawcę.

8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą firmy InPost.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może wybrać sposób dostawy oraz tym samym cenę za dostarczenie produktu i czas potrzebny na dostarczenie.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub na żądanie klienta - fakturę.

2. Klient może dokonać płatności, jedynie online.

podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Stripe. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

przelew na rachunek bankowy sprzedawcy Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne 48 1140 2017 0000 4802 1239 4443. W tytule należy podać numer zamówienia, wysłanego na adres e-mail klienta.

3. Jeżeli w terminie trzech dni od daty wysłania zamówienia, klient nie dokona zapłaty, zamówienie zostanie anulowane. Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia.

4. Ceny podane w sklepie mogą ulec zmianie na przykład w ramach promocji. Warunki Zamówienia nie mogą ulec w zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany paragrafie 3 Regulaminu przed dokonaniem zmiany cenowej.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu oraz wysłanego klientowi na jego adres e-mail. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest przez niego obowiązkowe.

2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zakupiony towar należy zwrócić na adres:  Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne ul. Waniliowa 4, 15-523, Grabówka

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

5. Koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy ponosi Konsument.

6. Odstąpić od umowy mogą jedynie Klienci będący Konsumentami.

7. W przypadku gdy płatność została wykonana przy użyciu karty płatniczej i wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 7 Procedura reklamacji

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia klientowi Towarów bez wad.

2. Reklamacje należy składać na adres pocztowy lub e-mail wskazany w Kontakcie.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

b. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

d. Żądać usunięcia wady

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany we wstępie regulaminu.

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres  Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne w Białymstoku z siedzibą przy ul. Słonimskiej 24/46, 15-028 Białystok

Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adres IP komputera.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:realizacji przepisów prawa,realizacji Zamówienia, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.

4. Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych wymaga wyrażenia przez niego odrębnej zgody.Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę (z zastrzeżeniem ust. 4).

5. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej lub miejscowy Sprzedawcy podany w Regulaminie.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Klienta.

7. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (przewoźnikowi i firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy). Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

8. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

9. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy,żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

10. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

11. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

12. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

13. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klienta wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów.

§ 9 Zmiana Regulaminu

1. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Data opublikowania regulaminu 01.04.2024

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Polityka plików cookie